baner
baner
baner

Regulamin

Ostatnie ogłoszenia

Zobacz wszystkie
baner

banerbaner

Linki

TARGI BRANŻOWE 2012

02-04 października 2012
Sosnowiec Toolex

16-18 października 2012
Kraków Eurotool

06-07 listopada 2012
Sosnowiec STEELMET

Nowy numer:


Ogłoszenia

  Baza ogłoszeń w Odkuwki.net

Regulamin wykonania usługi

 1. Definicje

 • 1.1 SERWIS - serwis ODKUWKI.NET z siedzibą w Zacharzewie.

 • 1.2 ADMINISTRATOR - osoba funkcyjna posiadająca rozszerzony dostęp do opcji serwisu i mogąca podejmować działania usprawniające działanie serwisu, usuwanie osób, które mogą szkodzić serwisowi oraz ogłoszeń, nie zgodnych z prawem lub tematyką serwisu.

 • 1.3 UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

 • 1.4 OGŁOSZENIE - każda informacja umieszczona przez Użytkownika w Serwisie, niekontrolowana przez Administratorów Serwisu.

2. Warunki uczestnictwa

 • 2.1 Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

 • 2.2 Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.

 • 2.3 Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie muszą odpowiadać tematyce serwisu.

 • 2.4 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Serwis podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

3. Rejestracja

 • 3.1 Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Usług Serwisu dokonywana jest po podaniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

 • 3.2 Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z Serwisem, po podaniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

 • 3.3 Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe określone w artykule 3.1. i 3.2. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy Loginu oraz Adresu Email.

 • 3.4 Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 3.1. oraz 3.2., w trakcie korzystania z usług Serwisu.

 • 3.5 Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Serwis, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

 • 3.6 Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

 • 3.7 Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą unikaniu zapłaty i w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Prywatność

Polityka ochrony prywatności Serwisu zawarta jest w Polityce Prywatności znajdująca się w Serwisie i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Serwis traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Serwis nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

5. Poufność

 • 5.1 Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów "spammingu" lub prześladowania) do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji w ramach Usług Serwisu.

 • 5.2 Osobiste dane, adresy oraz inne dane będą udostępnione osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochronie prywatności.

6. Podatki i ceny

Niektóre usługi świadczone przez Serwis są odpłatne. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w Serwisie zawarte są na stronie Cennik Reklam.

7. Odpowiedzialność serwisu

 • 7.1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi w ramach Ogłoszeń.

 • 7.2 Serwis nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 • 7.3 Serwis, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą Serwisu, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach Ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

8. Usunięcie użytkownika

 • 8.1 Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 • 8.2 Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

 • 8.3 Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu.

9. Rola serwisu

 • 9.1 Towary lub usługi oferowane w ramach Serwisu wystawiane są przez Użytkowników i Serwis nie jest stroną w tych transakcjach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia transakcji.

 • 9.2 Serwis nie sprawdza wszystkich towarów ani usług oferowanych w ramach Ogłoszeń, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącego obowiązujące przepisy prawa. Usunięte ogłoszenia nie mogą zostać przywrócone.

 • 9.3 Serwis ma prawo usunięcia lub zmiany kategorii każdego Ogłoszenia, które - w oparciu o informacje własne lub uzyskane od osób trzecich (w tym innych Użytkowników) - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 • 9.4 Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia, które ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

10. Obowiązki sprzedającego

 • 10.1 Ogół umownych warunków obowiązujących pomiędzy Użytkownikami Serwisu w odniesieniu do przedmiotu Ogłoszenia określa, na piśmie lub w inny sposób, strona sprzedająca. Obowiązkiem Sprzedającego, a nie Serwisu, jest powiadomienie o tych warunkach Użytkowników składających oferty kupna.

 • 10.2 Umowne warunki opisane w punkcie 10.1 nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa.

11. Zmiany regulaminu

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu.

12. Ważność

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

13. Spory

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.